शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य, विद्यार्थ्यांच्या संर्वागिण गुणवत्ता विकासाठी निरनिराळे उपक्रम राबवित असते .त्या अंतर्गत  22 जून , 2015 च्या शासन निर्णयानुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम सुरू आहे .त्या अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या सर्व  विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेल्या वर्गाच्या क्षमता व कौशल्य प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. करीता प्रत्येक वर्गास अध्ययन निष्पत्ती ( Learning Outcomes ) निश्चित करून देण्यात आली आहे.

               मा.विभागीय आयुक्त ,औरंगाबाद यांनी दिनांक 15 जुलै , 2021 रोजी विभागातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बैठक घेवून शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. तसेचकाही नाविन्यपुर्ण उपक्रम सुचवून त्याच्या अंमलबजावणी बाबत मार्गदर्शन केले .तथापि Covid-19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे मार्च , 2020 पासून शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या.त्यानंतर वर्ग 5 वी ते 12 वी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे सुरक्षिततेचे नियम पाळून टप्प्या –टप्प्याने  सुरू करण्यात आलेल्या आहेत . तसेच शाळांमधून गुणवत्ता विकासास गती देण्यासाठी विभाग स्तरावरून विभागीय गुणवत्ता कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे. गुणवत्ता कक्षाची रचना खालील प्रमाणे करण्यात आली आहे.

.क्र.

अधिकाऱ्यांचे पदनाम

पद

विवरण

शिक्षण उपसंचालक , शि..सं. कार्यालय,औरंगाबाद.

अध्यक्ष

 

सहाय्यक संचालक , शि..सं. कार्यालय,औरंगाबाद.

सदस्य

 

शिक्षणाधिकारी (प्रा.) जि.. जालना

सदस्य

 

सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक ,शि..सं. कार्यालय,औरंगाबाद

सदस्य

 

अधिव्याख्याता,प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,औरंगाबाद.

सदस्य

 

शिक्षण विस्तार अधिकारी,जि..औरंगाबाद

सदस्य

 

शिक्षण विस्तार अधिकारी गेवराई ,जि..बीड

सदस्य

 

सहशिक्षक, जि..औरंगाबाद

सदस्य

 

9

सहशिक्षक, जि..औरंगाबाद

सदस्य

 

10

शिक्षण उपनिरीक्षक , शि..सं. कार्यालय,औरंगाबाद.

सदस्य सचिव

 

संकल्प कार्यशाळा औरंगाबाद दि.०९-१०-२०२१

शिक्षण संवाद कार्यशाळा हिंगोली दि.१०/१२/२०२१